Avropa Məhkəməsindən Azərbaycanla bağlı tarixi qərar

Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası İlqar Məmmədovun işi üzrə qərarını elan etdi. Məhkəmə tarixində ilk dəfə Avropa Konvensiyanın 46-cı maddəsinin pozuntusunu tanıdı.

Məhkəmə göstərib ki, Konvensiya ilə təminat verilən hüquqular xəyali və nəzəri olmalı deyil, praktiki və effektiv olmalıdır. Məmmədovun ilk işi üzrə qərar Məhkəmənin qərarının icrasının təminatı üçün qəbul edilən hərəkətlərin mədudlaşdırılması Məhkəməni o nəticəyə gətirib ki, Azərbaycan Konvensiya normalarının effektiv və praktiki müdafiəsinin təmin edilməsinə “vicdanlı” davranmayıb.

Beləliklə, Böyük Palata hesab edib ki, Azərbaycan bu iş üzrə Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 1-ci bəndi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyib.

Qərarla buradan tanış ola bilərsiz.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193543